Porečka br. 3, 11108 Beograd, Srbija Tel: +381 (0)11 715 00 88 Fax: 3291 021 Mob. +381 064 640 29 11 E-mail:

Uloguj se

Registrujte se!

Zaboravljena lozinka!

Moja korpa

Korpa je prazna


ZA SVE

KUPOVINE

PREKO

10000 RSD

POPUST ZA
PLAĆANJE
PLATNIM

KARTICAMA

5%

Katalog proizvoda

Filtriraj proizvode:

Cena:

 • -

TaxFree

TAX FREE 1

USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-a ZA STRANE DRŽAVLJANE

Ukoliko ste gosti Srbije i želite da kupite robu kod nas, neophodno je:

Da popunimo REF 4 obrazac (zahtev stranog državljanina za refakciju). U tu svrhu potrebni su nam Ime i prezime, broj pasoša i poreklo.

Kao kupac plaćate robu u punom iznosu (sa PDV-om), a ukupna vrednost mora biti veća od 150 EUR  po srednjem kursu NBS, pri čemu Vam kao prodavac izdajemo:

 • Fiskalni račun u punom iznosu

 • Popunjen obrazac REF 4 u tri primerka

 • Račun na ime i prezime kupca

OBAVEZE KUPCA

 • Da kupljenu robu iznesete iz zemlje pre isteka od tri meseca od datuma kupovine

 • Da prilikom prelaska granice, odnosno izlaska iz naše zemlje na carini overite obrazac REF 4 kao i fakturu za kupljenu robu.

POVRAĆAJ PDV-a
Može se izvršiti samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Kao kupac dostavljate nam originalni račun i REF 4 obrazac overen od strane carine Republike Srbije

 • Pravo na povraćaj PDV-a se ostvarujete isključivo ako overen REF 4 i faktura nisu stariji od 6 meseci od dana kupovine.

ENGLISH

PURCHASING AND VAT REFUND FOR FOREIGN NATIONALS

If you are guest of Serbia and want to buy goods in our country, it is necessary:

To fill REF4 form (request of a foreign national for refund). For this purpose we need the name, passport number and country of origin.

As a buyer you pay for goods in full amount (including VAT), and the total value must be greater than 150 euros at the
exchange rate of the NBS, whereby as the seller we issue:

 • Fiscal bill for the full amount
 • The completed form REF4 in triplicate
 • Bill in the name of the customer

OBLIGATIONS OF THE BUYER

 • The purchased goods must out of the country before the expiry of three months from the date of purchase
 • That when crossing the border of our country, notarize to the customs REF4 form and invoice for purchased goods.

VAT REFUND
It can be done only if the following conditions are true:

 • As a buyer you deliver us the original bill and REF4 form stamped by the Customs of the Republic of Serbia
 • The right to refund of VAT is realized only if certified REF4 and invoices are not older than 6 months from the date of purchase.

TAX FREE 2

USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-a ZA DIPLOMATSKO/KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Da bi diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije ostvarile pravo na povraćaj PDV-a neophodno je da prilikom kupovine uređaja prilože sledeća dokumenta:

AMBASADA (diplomatska/konzularna predstavništva) - za potrebe ambasade

 • SNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije

 • Potvrda reciprociteta o oslobađanju od PDV-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova Srbije)

LIČNE POTREBE NOSIOCA PRAVA

 • LNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije

 • Potvrda reciprociteta o oslobađanju od PDV-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova Srbije)

 • Kopija diplomatske lične karte osobe ovlašćene za kupovinu

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE (donacije)

 • PPO-PDV obrazac overen od strane poreske uprave i firme

Ukoliko kupac poseduje gore navedena dokumenta (iz ovog pasusa o oslabađanju od plaćanja poreza) prodavac je u obavezi da izda fiskalni račun na pun iznos, a naplati iznos bez PDV-a. 

ENGLISH

TERMS AND CONDITIONS OF RETURN AND VAT FOR DIPLOMATIC / CONSULAR OFFICE AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

That diplomatic / consular missions and international organizations have the right to VAT refund it is essential that when purchasing a device to attach the following documents:
EMBASSY (diplomatic / consular missions) - for the purposes of the Embassy

 • SNPDV form - certified by the embassy or international organization
 • Confirmation of reciprocity on the exemption from VAT and excise duties (issued by the Ministry of Foreign Affairs of Serbia)

PERSONAL NEEDS OF THE RIGHT HOLDER

 • LNPDV form - certified by the embassy or international organization
 • Confirmation of reciprocity on the exemption from VAT and excise duties (issued by the Ministry of Foreign Affairs of Serbia)
 • A copy of diplomatic identity card of the person authorized to purchase

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (donations)

 • PPO VAT form stamped by the tax administrations and businesses

If the buyer owns the documents mentioned above (referred to in this paragraph on the freeing from payment of taxes) the seller is obliged to issue a fiscal receipt for the full amount, and payment amount without VAT.