Porečka br. 3, 11108 Beograd, Srbija Tel: +381 (0)11 715 00 88 Fax: 3291 021 Mob. +381 064 640 29 11 E-mail:

Uloguj se

Registrujte se!

Zaboravljena lozinka!

Moja korpa

Korpa je prazna


ZA SVE

KUPOVINE

PREKO

10000 RSD

POPUST ZA
PLAĆANJE
PLATNIM

KARTICAMA

5%

Katalog proizvoda

Filtriraj proizvode:

Cena:

  • -

Rečnik termina

Edukacija / Rečnik termina /

www.impulst.net

 

A - Skraćenica za AMPER, jedinicu za jačinu električne struje.  

AC Power - naizmenična snaga. Telefonski sistemi obično koriste AC, naizmeničnu struju za napajanje.

ADSL - Asymmetric Digital Subcriber Line. Asimetrična digitalna pretplatnička linija je jedna od više DSL tehnologija koja je najčešće primenjivana. ADSL je dizajniran tako da obezbedi veći propusni opseg prilikom preuzimanja podataka, nego kod slanja podataka.

ADF - Automatic Document Feeder. Automatska dostava dokumenata. 

Alcatel - je veliki proizvođač telekomunikacione opreme. Sedište je u Parizu.

AOC - Advice of Charge. Termin za listing troškova za pozive koji se prikazuje na telefonu. Ovaj servis primenjuje se za mobilne telefone i ISDN pristup.

ARI - Automatic Room Identification. U telefonskim sistemima u hotelima/motelima mogućnost prikazivanja broja sobe na konzoli operatora.

ARS - Automatic Rout Selection. Automatski odabir rute je način da telefonski sistem odabira najjeftiniju liniju za uspostavljanje poziva. 

Amphenol Connector - Amphenol je proizvođač električnih i elektronskih konektora. Amphenolov najpoznatiji konektor je sa 25 parica koji se primenjuje za povezivanje kablova na mnoge elektronske PBX sisteme.

ATTND - Attendant. Telefonista.

Attend Transfer - Opcija PBX centrala i Centrexa. Neko razgovara na određenom lokalu, ali želi da prebaci poziv nekom drugom. Osoba pritiska prekidač na svom telefonu par puta (prekidač preko koga se odlaže slušalica). Tako se operateru koji nadgleda liniju šalje zahtev da prespoji poziv. Na novim sistemima moguće je automatsko prebacivanje dolaznih i odlaznih poziva brzim uzastopnim pritiskanjem prekidača za vezu, zatim biranjem lokala i spuštanjem slušalice.  

Auto Answer - Karakteristika nekih aparata da automatski odgovaraju na dolazeće pozive bez potrebe da korisnik mora podići slušalicu. Ovu funkciju imaju i modemi i telefaks aparati.

Auto Dial - Karakteristika telefonskih sistema i modema koja omogućuje biranje dugih telefonskih brojeva, pritiskom na manji broj tastera nego što je to potrebno kada se bira regularno ceo broj.

APT - Analog Proprietary Telephone. Analogni garniturni telefon sa više funkcijskih tastera i tastera za odabir linija. Povezuje se četvorožilno sa PBX-om.

Availabilty - raspoloživost, Period u kome su računarski ili telefonski sistem dostupni za obradu transakcija ili telefonskih poziva. Drugim rečima, odnos ukupnog vremena u kome je funkcionalna jedinica sposobna da se koristi u određenom intervalu i dužine tog intervala. Npr. ako jedinica može da se koristi 100 sati nedeljno, raspoloživost iznosi 100/168. 

  

Impuls telekomunikacije

B - Bajt. Njega čini osam bitova. Oznaka za bit je malo slovo b. Svi prenosi u telekomunikacijama izražavaju se brojem bitova u sekundi (bps). Prenos podataka, govornog signala itd. Svi prenosi u okviru računarskog sistema  izražavaju se brojem bajtova u sekundi (Bps).  

Bell - Zvono. Zvono u telefonskom uređaju biva pobuđeno kada se na pretplatničku liniju šalje signal 20 Hz i oko 90 V naizmeničnog napona.
Napon napajanja pretplatničke linije tokom razgovora je 48 V jednosmerne struje. Kod starijih telefonskih sistema napajanje je 60 V.

Backup - rezervna kopija podataka na eksternoj mediji za skladištenje podataka. Računari i telefonski sistemi mogu usled različitih nepredvidivih razloga izgubiti podatke. Ako telefonski sistem izgubi podatke, on prosto ne funkcioniše po želji korisnika. Rezervna kopija se jednostavno učita i PBX sistem nsatavlja sa radom po režimu koji je poslednje postavljen.

Bandwidth - ima više značenja. U telekomunikacijama širina opsega je širina komunikacionog kanala. U analognim komunikacijama širina opsega se obično meri u Hz-brojem ciklusa u sekundi. U digitalnim komunikacijama širina opsega se izražava brojem bps.

Bar Code - Standardni način za identifikovanje proizvođača i proizvodne linije odrđenih artikala. 

Battery Backup - rezervna baterija koja obezbeđuje napajanje telefonskog sistema kada otkaže glavni izvor AC napajanja.

Blacklist - Ova se lista koristi radi blokiranja dolaznih poziva na koje ne zelite da odgovorite. Ako je broj telefona dolaznog poziva upisan na blacklist, poyivaoc ce cuti sledece: “The number you have dialed is not in service. Please check the number and try again”. Sistem ce iskljuciti taj poziv.

BLF - Busy Lamp Field je vizuelni prikaz statusa svih ili nekih telefona. BLF pokazuje da li je telefon zauzet ili je na čekanju. BLF lampica je deo operatorovog telefona.

Blind Transfer - transfer na "slepo". Neko prenosi nekome poziv, a ne predstavlja se ko je. Mogu se sresti i termini Unsupervised ili Cold Transfer. Ovo je suprotno terminu Screened Transfer.

Bluetooth - bežni protokol koji se koristi za komunikaciju između uređaja koji se obično nalaze u maloj oblasti na rastojanju do 10-tak metara. Koristi se spektar od 2.4 GHz za komunikaciju preko 1Mbps konekcije između dva uređaja i za govorni kanal.

    

Impuls telekomunikacije

Cable - kabl. Može da se odnosi na razne tipove provodnika koji služe za prenos govornih signala ili podataka. Telefonski kabl prepoznatljiv je po jednoj odnosno dve parice. Jedna parica sadrži dva provodnika. Ovakva vrsta kabla dovoljna je za prenos telefonskog signala. U eri integracije telefonskih i računarskih sistema, sve je veća potreba za večim kapacitetom kabla. Jedno od pravila u telekomunikacijama je da je kvalitet polja onakav kakav je njegov najslabiji link. Kvalitet najslabijeg linka u najvećem zavisi od kabliranja. Na kablovima ne treba škrtariti i uvek postavljate kablove pristojnog kvaliteta.

Caller ID - Vaš telefon zvoni, na displeju telefona prikazuje se broj telefona i ime osobe koja Vas poziva.

CDR - Call Detail Records.

CCD - Charge Coupled Device. Čip osetljiv na svetlost koji se koristi za prikupljanje slika. CCD-i su "oči" skenera ili digitalne kamere. Upadna slika se konvertuje u bitmapirane slike, koje mogu da se snime na digitalnoj mediji. CCD-i su uređaji koji daju crno-bele slike. Da bi se kreirala boja postavlja se kolorni šablon korišćenjem RGB maske.  

CLI - Calling Line Identification. Podaci koje generiše telefonski sistem a predstavlja broj pozivaoca. CLI ima i druga značenja.

CLID - Calling Line IDentification. Prihvaćeniji termin je Caller ID.

CLIP - Calling Line Identification Presentation. Koristi se i naziv CNIP (Calling Number Identification Presentation). Dopunski servis koji obezbeđuju bežni servisi kao što su GSM i PCS. Ukoliko ste aktivirali ovu funkciju, na displeju Vašeg telefona biće prikazan broj pozivaoca. Ukoliko je je pozivaoc pak aktivirao funkciju CNIR (CLIR), na displeju će pisati PRIVATE.

CLIR - Calling Line Identification Restriction. Zabrana identifikacije broja pozivaoca. Predstavlja dodatni servis.

COS - Class of Service. Svaki telefon u korporacijskom telefonskom sistemu može da ima drugačiji skup privilegija i opcija koje mu mogu biti dodeljen. Kao naprimer pristup opcijama: za međugradski telefonski saobraćaj, za međunarodne pozive, posebne službe, lokalne pozive itd. Ako želite da ostvarujete uštede uvođenjem zabrana pozivanja određenih smerova sa neke grupe lokala, potrebno je da se definiše Calss of Service na Vašem PBX-u.

CRM - Customer Relationship Management. Pomodini naziv za korišćenje softvera, hardvera i mrežne opreme da bi se poboljšali odnosi kompanije sa korisnicima. CRM uključuje i opcije kao što su help desk, marketing, unos narudžbina, tehničke informacije i automatizacija prodaje.
CRM ima i drugo značenje. Cell Rate Margin. To je razlika između dodeljenog efektivnog propusnog opsega i dodeljene održive brzine prenosa.

CO - Central Office. Opšteprihvaćen severnoamerički termin za lokaciju na kojoj je smeštena neka vrsta komutatora za potrebe lokalnih telefonskih pretplatnika. Danas se CO termin koristi u terminologoji za kućne telefonske centrale. Iz toga proizilazi CO lines, što su zapravo linije koje povezuju određenu lokaciju sa centralom lokalne telefonske kompanije. 

CPC - Calling Party Control. Opcija za superviziju poziva koja centrali (CO) daje mogućnost da se pozvanoj strani signalizira kada je pozivna strana spustila slušalicu. Zahvaljujući CPC funkciji PBX uređaji mogu da resetuju liniju i da bude spremna za prihvatanje ili iniciranje sledećeg poziva. 

CTI - Computer Telephone Integration. Termin kojim se označava povezivanje računara sa PBX-om. Može biti povezana jedna radna stanica ili fajl server (bilo šta) sa lokalne mreže. Klasičan primer CTI funkcije primenjen je u call centrima. Primena CTI-a pruža viši komfor u radu. Većina proizvođača ima u ponudi razne softvere koji su namenjeni kako za personalnu primenu, tako i za korporacijske namene.    

 

Impuls telekomunikacije

DECT - Digital European Cordless Telecommunication. Panevropski bežni standard, zasnovan na višestrukom pristupu sa podelom vremena, koji se koristi za bežne servise ograničenog dometa. Zasniva se naprednoj TDMA tehnologiji i koristi se prvenstveno za bežne PBX sisteme, telepoint i rezidencijalne bežne telephone. Današnja primena DECT-a uključuje i pejdžing i bežne LAN-ove. Frekvencija rada DECT-a je između 1800 i 1900 MHz. Obzirom da je DECT postao standard, proširio se u Kini i Južnoj Americi, tačna definicija danas glasi “Digital Enhanced Cordless Telephones”.

DIL - Direct-In-Line. Standardna, dvosmerna glavna linija telefonske centrale, koja je programirana tako da izaziva zvonjenje na određenom lokalu ili u grupi linija unutar PBX-a. Ovo je suprotno DID principu.

DID - Direct Inward Dialing. Možete direktno da pozivate unutar kompanije, bez potrebe da idete preko operatora.

dpi - Dots Per Inch. Broj tačaka po inču. Mera koja pokazuje mogućnost skenera za skeniranje. što je veći broj to je slika oštrija i njena potencijalna veličina je veća.

DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Uređaj koji se koristi u DSL tehnologijama. Služi kao spojna tačka između brojnih pretplatničkih premisa i noseće mreže. 

DTMF - Dual Tone Multi-Frequency. Termin koji ukazuje na biranje pritiskom na jedan taster tj. tonsko biranje. Kada pritisnete taster na tastaturi telefona generišu se dva tona (jedan niske i jedan vioke frekvenecije) i kao takvi šalju na liniju.

Dial Pick-Up - Opcija kojom telefon na PBX-u može da odgovori na poziv upućen nekom drugom telefonu biranjem par cifara. Naziva se i pristupni kod (access code).

Dial Up - Upotrebom telefona inicira se poziv radi telefoniranja ili prenosa podataka. Povezivanje na internet ili bilo koju drugu mrežu, gde se za uspostavljanje veze između računara koristi modem i standardni telefon.

Digit - bilo koji ceo broj između 0 i 9.

DIN - Deutsche Institut fur Normung (Nemački institut za standardizaciju).

Directory - Telefonski imenik.

DISA - Direct Inward System Access. DISA opcija telefonskog sistema omogućava korisniku da spolja direktno direktno izabere broj telefonskog sistema i da dobije pristup većini opcija sistema. DISA se može koristiti za iniciranje međugradskih poziva korišćenjem resursa kompanije, takođe za pozivanje lokala bez angažovanja operatora, pre. DISA pruža mogućnosti tzv. automatizovanog operatora.

DSS - Direct Station Select. Telefonska konzola koja se obično povezuje sa telefonom operatora. Kada operator treba da pozove odrđeni lokal, on jednostavno pritisne odgovarajući taster na konzoli za direktno selektovanje stanica. DSS je obično deo BLF-a (Busy Lamp Field), koji pokazuje pomoću lampica šta se dešava na svakom lokalu (dali je zauzet, na čekanju, slobodan...).

Dterm - Linija elektronskih telefona u vlasništvu NEC-a, koji ih proizvodi za korišćenje na njihovim PBX-ovima. Dterm terminal je upravljiv sopstvenim mikroprocesorom koji detektuje događaje i prihvata instrukcije od PBX-a.

DTI - Digital Trunk Interface. Interfejs digitalne spoljne linije.

Drag And Drop - Prevuci i ispusti je fraza koja definiše našin "prenošenja" objekata iz jedne desktop aplikacije klikom na objekat pomoću miša, prevlačenjem preko desktopa i "ispuštanjem" u drugu aplikaciju.

DND - Do Not Disturb. Opcija PBX-a koja obezbećuje da se telefon prikazuje kao da je zauzet za dolazne pozive. Može se primenjivati za sve pozive, samo za interne ili samo za spoljne.

DPT - Digital Proprietary Telephone. Digitalni garniturni telefon sa više funkcijskih tastera i tastera za odabir linija. Povezuje se dvožilno sa PBX-om.

   

Impuls telekomunikacije

E Mail - Electronic Mail - elektronska pošta.

E-1 - Evropski standrad za linije sa velikom brzinom prenosa (2,048 Mbps). Ovaj se pristup može koristiti za prenos 30 digitalnih kanala od po 64 Kbps za govorne signale i signale podataka. Pored ovih 30 kanla, prisutna su još dva iste brzine. Jedan za signalizaciju i jedan za sinhronizaciju i održavanje.

E & M - Ima više značenja ali u telefoniji predstavlja uređenje spojnih linija koje se koriste u opštem slučaju za dvosmerne veze između dva komutatora ili komutatora i mreže.

Enable - osposobiti, dozvoliti, omogućiti da se nešto desi. U praksi, postaviti hardverske i i softverske parametre da ih sistem prepozna i uradi ono što želite.

End User - "Moderni" termin za krajnjeg korisnika usluga ili dobara.

   

Impuls telekomunikacije

F - simbol za označavanje frekvencije je "f"...
Fiber Optics - tehnologija optičkog prenosa kod koje se svetlost koristi za prenos informacija od jedne do druge tačke. Optički kablovi se sastoje od tankih staklenih vlakana preko kojih se svetlost prostire na većim rastojanjima, prenoseći ogromnu količinu podataka. 
Foreign Exchange Office 
Foreign Exchange Station - u nekim zemljama FX servis može da se naruči od telefonske kompanije. Kompanija obezbeđuje lokalni telefonski servis preko telefonske centrale koja se nalazi izvan pretplatnikove oblasti. Prostije rečeno, korisnik podiže slušalicu telefona u jednom gradu a dobija ton slobodnog biranja iz drugog grada. Ovakvu vrstu veze obezbeđuju glavne spoljne linije, koje se nazaviju FX (foreign exchange) linije. Signalizacija na FX linijama može da se obezbedi preko analognih ili T-1 linkova.
Povezivanje  POTS telefona na kompijuterizovani telefonski sistem preko T-1 linkova mora da se izvede preko multipleksera kanala konfigirisanih za veze FX tipa.
Da bi se generisao poziv sa POTS uređaja ka kompijuterizovanom telefonskom sistemu, potrebno je konfigurisati FXO (foreign exchange office) vezu, a da bi se generisao poziv sa kompijuterizovanog telefonskog sistema ka POTS uređaju, potrebno je konfigurisati FXS (foreign exchange station) vezu.   

Frame Relay - predstavlja pristupni standard koji je ITU-T definisao u preporuci "Framework for Providing Additional Packet Mode Bearer Services". Frame relay servisi koje obezbeđuju telekomunikacioni provajderi, koriste oblik komutacije paketa analogan strimovanoj verziji X.25 mreža. Paketi su definisani u vidu "okvira", koji mogu da budu promenjive dužine, gde korisne informacije mogu da se nađu bilo gde između 0 i 4.096 okteta. Ključna prednost ovog pristupa je što frame relay mreža prenosi pakete podataka različitih dužina koji mogu da budu definisani pomoću doslovno bilo kog osnovnog protokola za prenos podataka...

 

Impuls telekomunikacije

GND - Ground. Uzemljenje.

GPRS - General Packet Radio Service. Predstavlja neprekidni servis za prenos paketa podataka za GSM. To je standard za mobilne telefone i primenjuje se ako želite da povežete svoj laptop mobilnim telefonom i da surfujete Webom ili šaljete mejlove...

GPS - Global Positioning System. Omogućava precizno utvrđivanje bilo čije lokacije na zemlji sa tačnošću od jednog metra, zahvaljujući konstelaciji od 24 satelita u orbiti... 

GSM - Global System for Mobile Communications. Servis koji podržava digitalnu mobilnu telefoniju, standardizovan u preko 80 zemalja...

 

Impuls telekomunikacije

H - Simbol kojim se označava magnetna indukcija.

H.323 - Standard koji je uspostavio ITU-T i služi kao zajednički imenitelj za skup standarda kojima se definišu multimedijalne komunikacije u realnom vremenu na paketskim mrežama. Jednom rečju IP telefonija...

HDSL - High-bit-rate Digital Subscriber Line. Omogućava instaliranje T-1/E-1 lokalnih linija. Propusni opseg je simetričan i u oba smera obezbeđen je isti propusni opseg. Kapacatit E-1 linije je 2048 Mbps. HDSL zahteva poseban hardver na strani centrale i na strani korisnika...

Hold - Privremeno zadržavanje telefonskog poziva bez raskidanja veze. Ostaje mogućnost za povraćaj na poziv za sve vreme trajanja veze sa bilo kog lokala.

Hunting Group- Serije telefonskih linija organizovane tako da se, ukoliko je prva linija zauzeta, provera druga i tako redom dok se ne pronađe slobodna linija u grpi.

Hot Desking - Izvorno označava otvoreni kancelarijski prostor sa nameštajem i odeljcima koji se lako pomeraju tako da je moguće brzo promeniti namenu prostora, za sastanke ili individualni prostori. Iz toga proističe termin koji kod PBX-ova označava lokal koji je primenjiv na različitim radnim mestima. Ova funkcija može biti primenjena npr. za radnika koji nema svoju stalnu kancelariju ali je povremno potrebno da je ima.  

 

Impuls telekomunikacije

I - koristi se na prekidačima umesto oznake ON. položaj OFF se tada obeležava sa O.

IP - Ima više značenja ali najprepoznatljivije i nama najbliže je Interent protokol. IP je najvažniji od svih protokola na kojima se zasniva internet. IP je standard koji opisuje softver koji vodi računa o internet adresama, rutiranju odlaznih poruka i vrši prepoznavanje dolaznih poruka. Originalno je razvijen u Američkom ministarstvu odbrane a prvi put je standardizovan 1981. godine.

ISDN  - Integratet Services Digital Network. Digitalna mreža sa integrisanim servisima. ISDN je skup međunarodnih standarda koje je uspostavio ITU-T za digitalne mreže sa komutacijom kola koja podržavaju pristup bilo kom tipu servisa (govor, video ili podaci) preko jedne integrisane linije do korisnika na kraju mreže.

ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface je sporija verzija inače poznata i kao BRA (Basic Rate Access). Ovaj servis obezbeđuje maksimalnu brzinu od 144 Kbps i namenjen je pre svega za krajnje korisnike i za manje sisteme. Poznat je i kao 2B+D. 2B (Bearer) kanala su nosioci informacija, dok je D (Data tj. Delta) kanal namenjen za signalizaciju i kontrolu. B kanali podržavaju komunikaciju brzinom od po 64 Kbps a D kanal sa svega 16 Kbps.

ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface je znatno brži sistem i postoje dve verzije. Severnoamerička, T-1, poznatija kao 23B+D koja podržava 23 noseća kanala i jedan D kanal. Maksimalna brzina ovog servisa je 14Mbps. Evropska/međunarodna, E-1verzija je poznata kao PRA (Primary Rate Access) ali poznatija kao 30B+D. Ovaj servis podržava 30 B kanala i dva D kanala. Ovi servisi namenjeni su za povezivenje većih PBX sistema, ACD-ova, komutatora podataka, rutera i koncetratora na mrežu.

IT - Information Techonology. Informaciona tehnologija. Pomodni naziv za obradu podataka. Ovaj izraz je danas označava svu opremu, procese i sisteme koji se koriste kao podrška informacionim sistemima. Obzirom da se podaci i govor sve više spajaju radi zajedničkog prenosa, ovaj izraz podrazumeva i telefonske sisteme.  

  

Impuls telekomunikacije

Jack - utikač. Uobičajeni termin za komunikacione terminale koji se nalaze na krajevima kablova.

 

Impuls telekomunikacije

Keitai - mobilni telefon na japanskom.

Kb - Kb je kilobit, tj. 1000 bitova. KB je kilobajt, odnosno 1024 bajta.

KHz - KiloHertz. 1000 herca.

KVM Switch - Keyboard/Video/Mouse Switch. Preklopna kutija koja se koristi za kontrolisanje više računara sa jedne tastature, monitora i miša. 

 

Impuls telekomunikacije

Last Number Redial - Ponovno biranje poslednjeg biranog broja.

LAN - Local Area Network. Pomodni naziv za komunikacione mreže koje povezuju personalne računare, radne stanice, fajl servere i druge uređaje u okviru jedne prostorne ili organizacione celine.

LCR - Least Cost Routing. Rutiranje po najnižim cenama. Karakteristika telefonskog sistema zasnovana na odgovarajućem softveru koja automatski bira najjeftiniju telefonsku liniju do odredišta.

LCD - Liquid Crystal Display. Alfanumerički displej koji koristi tečne kristale između dva parčeta stakla. Displej je podeljen na stotine ili hiljade pojedinačnih tačaka, koje mogu biti naelektrisane ili ne, reflektujući tako ili ne spoljno svetlo kako bi se formirali karakteri, slova i brojevi.

LED - Light Emitting Diode. Poluprovodnička dioda koja emituje svetlost kada kroz nju prolazi struja, pri čemu jačina svetlosti zavisi od jačine struje.

 

Impuls telekomunikacije

Maintenance - održavanje. Svi poslovi neophodni za očuvanje ispravnog funkcionisanja telefonskog sistema, uključujući periodična testiranja, popravke itd.

MFP - Multi-Function Peripherals. Multifunkcionalne periferije su uređaji koji obavljaju dve ili više funkcija koje su u opštem slučaju pridružene individualnim periferijama i kombinuju ih u jedan proizvod ili kroz povezane serije modula. Multifunkcijska periferija je termin koji se sve više koristi za računarski uređaj koji može da štampa, fotokopira, šalje/prima faksove i/ili skenira dokumente.    

MSN - Multi Subscriber Numbering. Karakteristična funkcija kod ISDN-BRI pristupa. Moguće je imati više (do 10) numeracija na dva govorna kanala.

MOH - Music-On-Hold. Muzika na ćekanju koju čujete u pozadini dok čekate da Vam se pozvani korisnik javi tako da znate da ste još uvek na vezi. Svi moderni PBX sistemi imaju unapred postavljenu internu muziku ali poseduju i opciju preiključenja eksterne muzike.

Mute - Opcija koja podrazumeva isključen mikrofon telefonskog aparata ili naglavnih slušalica i sl. tako da sagovornik sa druge strane linije ne može čuti sporedne konverazcije.  

Music Source - Spoljni izvor zvuka koji se priključuje na PBX radi emitovanja dok je poziv na čekanju.

MTBF - Mean Time Between Failure, srednje vreme između otkaza. Vreme u kome korisnik s' pravom može da očekuje da će uređaj ili sistem raditi pre nego što se desi neka nepredviđena greška.

 

Impuls telekomunikacije

Nickel Cadmium Battery - NiCd, nikl-kadmijumske baterije su do skoro bile najpopularnije baterije. Brzo se pune, mogu da se pune i prazne oko 700 puta i rade dobro na ektremnim temperaturama. Nažalost "imaju" tzv. memorijski efekat što znači da ukoliko se ne isprazne u potpunosti u toku jednog ciklusa, smanjuje im se ukupan kapacitet i radni vek.

Nickel Metal Hydride - NiMH, baterije "nemaju" problem sa memorisjkim efektom. Baterija istih gabarita kao i NiCd traje oko 30% duže nakon punjenja. Ove su baterije napravljene od netoksičnih metala i ne zagađuju okolinu. Radni vek im je svega oko 400 ciklusa punjenja i pražnjenja.

Numbering Plan - kod PBX-ova predstavlja metod za dodelu brojeva lokala i spoljnih linija u lokalnim kapacitetima.

Noice - šum. Neželjeni električni signal koji na telefonsku liniju uvode komponente kola ili prirodne smetnje. Ima tendenciju da degradira performanse telefonske linije.

 

Impuls telekomunikacije

Off-Hook - Kada se slušalica telefonskog aparat podigne sa postolja, to je označeno sa off-hook. Termin off-hook potiče iz vremena kada su slušalice skidane sa metalne kuke na telefonu.

OHCA - Off-Hook Call Announce. Opcija telefonskog sistema koja omogućuje da tokom razgovora upotrebom telefonske kombinacije, neka druga osoba koja je na istom telefonskom sistemu sa Vama, može da Vam da Vam uputi off-hook govornu poruku ili razgovara sa Vama. U protivnom, morali biste da postavite osobu sa kojom razgovarate na čekanje i razgovarate sa osobom koja Vam je inicirala off-hook poziv preko druge linije. 

OGM - Out Going Message, odlazna poruka. Poruka na telefonskim sekretaricama koja se emituje kada neko pozove.

Ohm - om, jedinica za merenje otpornosti. Jedan om je otpornost koja omogućava tok električne struje od jednog ampera pri razlici električnog potencijala od jednog volta.

On-Hook - Označava stanje spuštene slušalice na telefonskom aparatu tj. kada se telefonska slušalica nalazi u svom postolju. U tom stanju jedino je pozivno kolo aktivno tj. telefon će pozvoniti ako stigne poziv.

Off-line - Bilo koja oprema koja nije aktivno povezana na telefonsku liniju ali može da se aktivira kada se sistem postavi on-line. Ovaj koncept se sve više primenjuje i na računarske sisteme.

OLED - je skraćenica za organic light-emitting diode. Reč je o tehnologiji koja daje svetliji i isplativiji prikaz od LCD tehnologije, tj tehnologije prikaza tečnim kristalima. Organski spojevi u OLED ekranimaemituju sopstvenu svetlost kada su električno nabijeni i ne oslanjaju se na pozadinsko osvetljenje koje povećava težinu, cenu i debljinu ekrana. OLED ekrani su lakši, svetliji i troše manje energije od tradicionalnih ekrana. 

 

Impuls telekomunikacije

Party Line - Telefonska linija koju deli nekoliko pretplatnika.

PBX - Private Branch eXchange. Privatni ogranak (branch) ukazuje na telefonsku centralu za potrebe organizacija koje imaju potrebe za sopstenim komutacionim sistemima. Najčešće se povezuje i na javnu telefonsku mrežu.

Pop-Up - Termin koji se koristi u call centrima. Dugme koje prikazuje, na zahtev, nekoliko stavki između kojih može da se odabere ona koja je najodgovarajuća. To je lista koju ne vidite dok ne kliknete na dugme.   

PSTN - Public Switched Telephone Netvork. Javna komutaciona telefonska mreža. PSTN je skraćenica koju koristi ITU-T. Odnosi se na lokalni, međugradski i međunarodni telefonski sistem koji koristimo svakodnevno. U nekim zemljama (poput Srbije) postoji samo jedna telefonska kompanija. U zemljama u kojima postoji konkurencija, PSTN predstavlja skraćenicu za kompletan skup svih kompanija na svim nivoima.

PSU - Power Supply Unit. Jedinica za napajanje.

PTT - Postal Telephone and Telegraph. Zvanično telo koje upravlja telekomunikacionim sistemima u mnogim zemljama.  

POTS - Plain Old Telephone Service. Predstavlja servis koji obuhvata standardne jednolinijske telefone, telefonske linije i pristup javnoj telefonskoj mreži. Krajnje jednostavno, bez dodatnih opcija, samo se iniciraju i primaju pozivi.

Point-To-Multipoint - Kolo u kome jedan signal polazi iz jedne tačke i ide ka više odredišnih tačaka.

Point-To-Point - Ima više značenja ali se sve svodi na to da je to uglavnom neprekidna veza između dva dela opreme, tj. da se jedan čvor direktno povezuje sa drugim. 

Proprietary Telephon - Garniturni telefon sa više funkcijskih tastera i tastera za odabir linija. Zapravo, je reč o vlasničkom telefonu koji ima specifične opcije za PBX. Mogu da budu analogni-APT ili digitalni-DPT. Projektovani za PBX sisteme istih proizvođača, imaju nestandardne električne interfejse i protokole za komunikaciju sa PBX-om. Nije moguće vlasnički telefon za jedan sistem primeniti na drugom sistemu različitih proizvođača. Ovi su telefoni po pravilu kod svih proizvođača skuplji od SLT aparata ali je i signalizacija između PT-a i PBX-a znatno bogatija. Najveći komfor PBX sistema dobija se upotrebom PT-a. 

  

Impuls telekomunikacije

Queuing - Red čekanja se stvara radi njihovog zadržavanja dok upravljanje nad njima ne preuzme neka osoba ili telefonski sistem. Dva su razloga za smeštaj telefonskih poziva u red čekanja: usled nedostatka spoljnih linija i radi smanjenja troškova.

QoS - Quality of Service. Kvalitet servisa koji predstavlja način za obezbeđivanje boljeg ili stabilnijeg servisa za biranje mrežnog saobraćaja kroz kontrolu širine prpusnog opsega ili kontrolu latentnosti.

QSIG - Je globalni standard za kontrolu i signalizaciju za PBX to PBX aplikacije, namenjene korporativnom ISDN umrežavanju za povezivenje PBX-ova različitih proizvođača, pri čemu se zadržava transparentnost karakteristika. Ovaj standard promoviše i IPNS, forum koji sačinjava veći broj proizvođača, kao što su Alcatel, Ascom, Ericsson, Lucent, Nortel, Philips, Panasonic i Siemens. Prema IPNS-u ovaj standard olakšava korisnicima da budu nezavisni od proizvođača opreme PBX-a.

 

Impuls telekomunikacije

RACK - Orman za smeštaj opreme. Standardna širina rafa za smeštaj opreme unutar ormana je 19 inča (48,26 cm) sa prednje strane. Najveći deo opreme je projektovan tako da se može montirati u standardni raf. Rafovi na koje se postavlja oprema obično se prave od aluminijuma ili čelika dok se ormani prave od metalnog lima sa staklenim vratima. Visina ormana obeležava se bojem i slovom H ili U.

Redial - Karakteristika telefona koja omogućuje biranje poslednje biranog broja pritiskom na jedan taster.

Reliability - pouzdanost. Mera pouzdanosti sistema nakon što stvarno počne da se koristi. Bitno se razlikuje od MTBF-a ili  Availability. 

  

Impuls telekomunikacije

SLT - Single Line Telephone, jednolinijski telefon, za razliku od telefona koji ima tastere za selektovanje više linija.

Subscriber Line - Pretplatnička linija.

SNR - Saved Number Redial. Opcija memorije telefonskih sistema koja korisniku omogućava da drži snimljen broj sve dok mu je koristan, za razliku od osatlih brojeva koji se trajno snimaju u memoriji. Neki telefoni imaju taster za biranje poslednje biranog broja (redail) i taster za SNR.

Soft Phones - PC ili uređaj tipa PC-a koji emulira telefon i nalazi se iza PBX-a, gde se ponaša kao telefon, sa promptovima i komandama koje se prikazuju na ekranu PC-a i sa tastaturom PC-a koja se koristi umesto tastature telefona. Govorna konverzacija se obavlja preko zvučnog sistema PC-a.

SOHO - Small Office Home Office. Akronim za novu vrstu malih biznisa.

Solder - Lem. Legura olova i kalaja koja ima veoma nisku tačku topljenja. Lemiti - spajati lemljenjem.

Solenoid - Kalem cilindričnog oblika koji se sastoji od više navoja.

Speakerphone - Funkcija telefonskog aparata koja podrazumeva da telefon ima ugrađen zvučnik i mikrofon za dvosmernu konverzaciju pri čemu ruke ostaju slobodne. U početku, to je bio periferni uređaj i proizvod je tadašnjeg Western Electric-a. Krajem 70-ih prošlog veka počela je ugradnja u telefonske parate i od strane ostalih proizvođača. Obeležava se i kao SP-PHONE.  

SCAPI - SCSA Application Programming Interface. Objektno-orijentisan model za programiranje visokog nivoa, koji je nazavisan od hardvera i tehnologije i omogućava projektovanje i implementaciju aplikacija za obradu poziva.

SD Memory Card - SD memorijska kartica. To je fleš memorija veličine poštanske markice. koju su razvili Matsushita, SanDisk i Toshiba. Omogućava lako skladištenje podataka. Najčešća je upotreba kod ručnih uređaja: PDA uređaji, MP3 i MP4 plejeri, digitalne kamere, digitalni kamkorderi, laptovi i sl. Upotrebljava se za čuvanje podataka na TDA generaciji Panasonic centrala.

SMS - Short Message Service je način slanja ili prijema kratkih alfanumeričkih poruka ka mobilnim telefonima ili od mobilnih telefona.

SMDR Port - Svi moderni PBX-ovi imaju SMDR (Station Message Detail Recording) električni priključak, obično na RS-232-C priključku na koji se mogu povezati štampač ili računar sa instaliranim programom za evidenciju razgovora tj. obračunavanje troškova poziva. Telefonski sistem šalje informacije preko SMDR porta o svakom realizovanom pozivu sa spoljnim svetom. Informacije o tome ko je inicirao poziv, koji broj je pozivan, u koje vreme itd. odštampaće štampač ili će ih registrovati program za evidenciju razgovora i predstaviti ih kao smisaone podatke.  

 

Impuls telekomunikacije

Trunk - Spoljna linija. Komunikaciona linija između dva komutaciona sistema. Termin komutacioni sistem obično obuhvata opremu u centrali telefonske kompanije i PBX-ova.

Tie Line - direktna linija. Rezervisano telefonsko kolo koje povezuje dve tačke bez potrebe da se bira standardni telefonski broj. Direktnoj liniji se pristupa poduzanjem slušalice na telefonu ili pritskom na jedan ili više tastera.

Toll Restriction - je uvođenje ograničenja na telefonskoj opremi radi zabrane korisnicima da iniciraju međugradkse i međunardne pozive.  

TAM - Telphone Answering Machine. Telefonska sekretarica. 

Twisted Pair - Upredene parice. Dva izolovana bakarna provodnika-žice upredene tako da se smanje usled indukcije.

Three Way Calling - Dozvoljava troma korisnicima da načine konferencijsku vezu. Svaki učesnik čuje svakoga u vezi i može razgovarati sa svima.

 

Impuls telekomunikacije

U - predstavlja 1.75 inča. U je jedinica mere kod standardnih 19 inčnih ormana za IT opremu.

UCD - Uniform Call Distributor. Uniformi ditributer poziva. Uređaj za automatsko ravnomerno dodeljivanje dolaznih poziva većem broju korisnika telefonskog sistema. Danas većina modernih telefonskih sistema ima funkciju UCD koja se definiše kao Uniform Call Distribution, tj. ravnomerna distribucija poziva koja pre svega ravnomerno raspoređuje opterećenje oparatera.

USB - Universal Serial Bus. USB je veza za komunikacije između računara i jedne ili više externih periferija. To mogu biti: flopi disk, hard disk, digitalni foto aparat, video kamera, telefonski aparat, telefaks aparat, telefonska centrala, itd. Ranije verzije USB 1.0 i USB 1.1 podržavale su prenos podataka brzinama od 1.5 miliona bitova u sekundi za sporije uređaje (miševi, tastature) i do 12 miliona bitova u sekundi za brže uređaje. Nova verzija USB 2.0 podržava brzine prenosa na 1.5 i 12 Mbps ali omogućava prenos brzinom do čak 480 Mbps. 

 

Impuls telekomunikacije

V - Skraćenica za Volt. Jedinica za napon.

VoIP - Voice over Internet Protocol. Tehnologija koja se koristi za prenos govora preko mreže za prenos podataka pri čemu se koristi Internet Protocol. Mreža za prenos podataka može biti Internet ili Intranet.

VPN - Virtual Private Network. Virtuelna privatna mreža za pravo nije privatna u smislu reči privatno ali se elemnti javne mreže konfigurišu tako da je zapravo privatnost primarna. U savremenom smilsu, VPN se najčešće odnosi na IP tako da se funkcionalnost obavlja preko javnog Interneta. 

VPS - Voice Processing System. Sistem za obradu govora. Sistem za obradu govora prepoznaje tonove tastera sa telefonske tastature a može da prepozna i izgovorene reči. Ovaj sistem koristi digitalizovani sintetizovani govor za iščitavanje sadržaja sistema udaljenom korisniku preko telefona. Sve što može da učini računar, može i VPS, od pretraživanja željenih informacija do prenošenja poziva (automatski operater) ili preuzimanja poruka (govorne pošte). Ovi sistemi predstavljeju informacije jednu po jednu pre svega jer ljudski mozak ne može da prati više govornih informacija odjednom. Kod VPS-a meniji su podeljeni na manje delove. 

 

Impuls telekomunikacije

W - Oznaka za Watt. Jednica za potrošnju električne energije koja predstavlja proizvod ampera i volta.

Wall Mount - Montažni sistem za nazidnu montažu.

WAN - Wide Area Network. Javna mreža za prenos govora ili podataka koji prelaze granice neke oblasti. U poslednje breme WAN se opisuje kao Word Area Network. To zapravo i jeste jer pristupom internetu Vi zapravo i jeste na WAN-u. 

Wireless - bežično, bez žica. Bilo koji sistem koji za slanje i prijem informacija ne koristi žice jeste wireless.

WLAN - Wireless Local Area Network. Bežni LAN, tj. LAN bez žica. Prednost WLAN-a je brzom konfigurisanju.

W x H x D - Wide x Height x Deep. širina x Visina x Dubina. Prikaz dimenzija nekog uređaja.

   

Impuls telekomunikacije

XDP - Skraćenica za eXtra Device Port. To je analogni RJ-11 port na zadnjem delu Panasnic digitalnih telefona, kojim upravlja Panasonic Digital Super Hybrid komutator. Može se reći da je XDP dodatna analogna linija koja je skoro u potpunosti nezavisna od digitalne linije. Tako možete da razgovarate upotrebom digitalnog Panasonic telefona dok šaljete ili primate faksove ili podatke, možete da priključite bežni telefon ili automatsku sekretaricu na XDP.

xDSL - Termin za Digital Subscriber Line opremu i servise, koji obuhvata ADSL, HDSL, IDSL, SDSL i VDSL. xDSL tehnologije obezbeđuju tzv. širokopojasni propusni opseg. Prenos se vrši preko upredenih parica od centrale javne telefonske mreže do prostora korisnika.

 

Impuls telekomunikacije

Yellow Pages - Telefonski imenik organizovan po poslovima kojima se firme bave.

 

Impuls telekomunikacije

Zone - Telefonska destinacija. Zona je jedan od niza definisanih oblasti, na osnovu tarife određene za razmenu unatar te oblasti.

 

Impuls telekomunikacije

3G - Treća generacija sistema mobilne telefonije. 3G mreže se pre svega pominju u konteksu velikog poboljšanja  GSM mobilnih standarda. Tako se GSM mreže mogu nadograditi bez većih poremećaja u saobraćaju. Poboljšanja se odnose na veći opseg signala, sofisticiranije tehnike kompresije, čak i uključivanje lokalnih sistema u zgradama. Prenos podataka dostiže 2 MBps. 

 

Impuls telekomunikacije

 

vrh strane