Porečka br. 3, 11108 Beograd, Srbija Tel: +381 (0)11 715 00 88 Fax: 3291 021 Mob. +381 064 640 29 11 E-mail:

Uloguj se

Registrujte se!

Zaboravljena lozinka!

Moja korpa

Korpa je prazna


ZA SVE

KUPOVINE

PREKO

10000 RSD

POPUST ZA
PLAĆANJE
PLATNIM

KARTICAMA

5%

Katalog proizvoda

Filtriraj proizvode:

Cena:

 • -

Mreža

Edukacija / Mreža /

 

Napomena: 
Naredni opisi na ovoj internet strani su namenjeni edukaciji svih zainteresovanih i informativnog su karaktera.
Opisi su intelektualno vlasništvo Preduzeća Impuls telekomunikacije d.o.o. i zabranjena je upotreba i kopiranje istih u komercijalne svrhe.

Impuls telekomunikacije

Mreža
U telekomunikacijama, mreža je sistem koji omogućava komunikaciju međusobno povezanih objekata.
Dobar primer mreže je telefonski sistem, odnosno javna komutirana telefonska mreža (PSTN - Public Switched Telephone Network).
Računarska mreža omogućava komunikaciju međusobno povezanih autonomnih računara.
Da bi se formirala računarska mreža, potrebna su najmanje dva uređaja (radne stanice, štampači ili serveri), povezana bakarnim ili optičkim kablovima ili bežičnom vezom u cilju razmene informacija i / ili deljenja resursa.

Prednosti mrežnog rada ogledaju se u deljenju:

 • Izlaznih uređaja (štampači, ploteri, ...);
 • Ulaznih uređaja (skeneri, digitalne kamere, ...);
 • Masovnih memorijskih medijuma;
 • Modema, internet konekcija i
 • Podataka i aplikacija u cilju efikasnog iskorišćavanja prostora na diskovima i bolje saradnje sa višekorisničkim projektima. 

Kabliranje je značajno jer:

 • Je to postupak kojim se uređaji poput telefona i računara povezuju u mreže;
 • Postavljanje kvalitetne instalacije direktno određuje kvalitet veze u mreži, pouzdanost i brzinu rada;
 • Je to postupak koji dovodi do izgleda mreže tj. fizička topologija direktno diktira proces instalacije kablova i 
 • Je kabliranje deo fizičkog OSI sloja. 

Impuls telekomunikacije

Mreže se po veličini dele na:

 • Local area network (LAN)
 • Metropolitan area network (MAN)
 • Wide area network (WAN) 

 LAN - Lokalne računarske mreže

 • Povezuju računare (radne stanice i servere), IP telefone i periferne uređaje na ograničenom geografskom području kao što je zgrada ili kampus;
 • Maksimalna udaljenost uređaja je nekoliko hiljada metara;
 • Koriste se u ustanovama poput manjih Preduzeća, škola i državnih institucija.

MAN - Mreža gradskog područja

 • Dve ili više međusobno povezanih lokalnih računarskih mreža na geografskom području do veličine grada čine MAN;
 • Primer je univerzitet koji čini više kampusa sa lokalnim mrežama koje se međusobno mogu povezati u MAN;
 • Korisnici se povezuju na MAN preko mreže lokalnih mreža a nikako direktno.

WAN - Mreže širokog područja

 • WAN mreže pokrivaju geografska područja veličine grada ili države;
 • Primer WAN mreže je internet;
 • Dve lokalne mreže u različitim delovima države ili sveta mogu komunicirati preko WAN-a;
 • Korisnici se vezuju na WAN mreže preko lokalnih mreža.

Impuls telekomunikacije

Fizička topologije mreže
Opisuje prostorni izgled mreže (raspored mrežnih kablova, radnih stanica i mrežnih uređaja).
U standardne fizičke topologije spadaju:

 • Topologija magistrale,
 • Topologija zvezde,
 • Topologija dvostruke zvezde,
 • Topologija drva grana i
 • Topologija prstena.

Logička topologija mreže
Opisuje rad mreže tj. Tok podataka kroz mrežu.
Standardne logičke topologije su:

 • Topologija prstena i
 • Topologija magistrale.

Kod logičke topologije prstena podaci kruže po logičkom prstenu dok ne stignu do odredišta i
svaka stanica regeneriše signal pa se ova topologija naziva aktivnom.

Kod logičke topologije magistrale svaka stanica koja žali da šalje podatke, takmiči se za pristup medijumu, sve ostale stanice primaju podatke, analiziraju odredišne adrese i određuju da li su podaci manenjeni njima. Ova topologija je pasivna jer stanice ne regenerišu signale. Za prenos na većim udaljenostima potrebno je koristiti uređaje za obnavljanje signala.

Impuls telekomunikacije

OSI model

 • OSI referentni model (Open Systems Interconnection) deli funkcije mreže na sedam manjih, lakše upravljivih Celina (slojeva)
 • Svaki sloj definiše odrđene funkcije mreže
 • Svaki sloj se može zameniti drugim slojem istog nivoa bez uticaja na ostatak sistema
 • Fokus strukturnog kabliranja je na fizičkom sloju OSI modela

Prednost upotrebe OSI modelu ogleda se u:

 • Smanjenju kompleknosti
 • Standardizaciji interfejsa
 • Sprečavanju uticaja promene jednog sloja na druge slojeve, čime je olakšan razvoj pojedinačnih funkcija i
 • Omogućavanju lakšeg izbora pravog mreženog uređaja za željenu namenu

OSI model sastoji se od viših i nižih slojeva.
Viši slojevi su:
7. Aplikacioni sloj koji obezbeđuje mrežne servise (pristup podacima i uređajima) i korisničkim aplikacijama,
6. Prezentacioni sloj koji se bavi sintaksom tj. obezbeđuje, kompresiju i šifrovanje podataka i
5. Sloj sesije koji uspostavlja i održava dijalog, tj. sesiju između aplikacija na različitim računarima.

Niži slojevi su:
4. Transportni sloj koji obezbeđuje pouzdan prenos podataka između host računara, uspostavlja virtuelne veze, vrši segmentaciju podataka u datagrame i obezbeđuje kontrolu i oporavak od grešaka.
3. Mrežni sloj koji se bavi logiškim adresiranjem i rutiranjem paketa po mreži. Paket je jedinica podataka na mrežnom sloju.
2. Sloj veze koji se bavi prenosom podataka po fizički istoj mreži i fizičkim adresiranjem, obezbeđuje kontrolu toka i oporavak od grešaka. Ram je jedinica podataka na sloju veze.
1. Fizički sloj je zadužen za prenos bitova po medijumu, takođe, definiše elektro-mehaničke proceduralne i funkcionalne karakteristike mreže. Naponski nivoi, tehnike kodiranja i modulacije spadaju u parametre fizičkog sloja.

Impuls telekomunikacije

Obnavljači signala (repeater)
Prilikom prenosa na mreži signali slabe. Ukoliko je slabljenje veliko primljeni signal može biti netačan ili neprepoznatljiv. Radi regenerisanja snage oslabljenih signala implementira se Repeater koji je dvoportni uređaj prvog sloja OSI signala. Repeater se koristi ukoliko dužina kabla premašuje standarde kabliranja a upotreba Repeater-a je transparentna za korisnike.

Hab (Hub)
Hub je prevaziđeni višeportni uređaj prvog sloja OSI modela koji regeneriše snagu oslabljenih signala. Koristio se kao centralna tačka u topologiji zvezde. Hub-ovi ne filtriraju podatke a mana im je bila što primljeni podatak šalju na sve ostale portove pa pri jakom saobraćaju dolazi do zagušenja mreže.

Uređaji sloja veze OSI modela
MAC adrese se nalaze na NIC adapterima (Network Interface Card) tj. mrežnim karticama, reletivno su nepromenjive i značajne su za filtriranje saobraćaja od uređaja drugod sloja OSI modela. Ovi su uređaji sposobni da čitaju i analiziraju MAC adrese i na taj način donesu odluku o tome šta činiti sa ramovima podataka.

Bridge (most)
Je dvoportni uređaj sloja veze čije se osnovne funkcije ogledaju u filtriranju saobraćaja na osnovu fizičkih adresa i u razdvajanju kolizionih domena (segmenata). Upotreba ovih uređaja je transparentna za korisnike po proističe tzv. transparentno premošćavanje.
Bridge-evi imaju internu tabelu sa MAC adresama svih stanica na mreži i mogu da odrede u kom se segmentu mreže nalaze izvorišna i odredišna stanica. Na osnovu toga Bridge određuje da li će poslati ram podataka biti prenešen na drugi segment mreže.
Zahvaljujući toj sposobnosti Bridge-a, smanjuje se opterećenje u mreži i povećava se ukupan propusni opseg mreže. Takođe, kolizija ramova u jednom segmentu ne utiče na drugi segment i Bridge ne izoluje ''broadcast'' slanja.

Switch (Svič)
Je višeportni uređaj drugog sloja OSI modela čije su osnovne funkcije segmentacija mreže na veći broj kolizionih domena (segmenata) čime se višestruko uvećava ukupan propousni opseg mreže i omogućavanje višestrukih veza na istom uređaju. Takođe omogućava da se više portova mogu grupisati u jedan VLAN (Virtual LAN), čime se stvara segment zatvorenog tipa i time postiže pojačana sigurnost.

Mrežni sloj OSI modela
Je zadužen za logičko adresiranje i rutiranje paketa po mreži. Adrese paketa (npr. IP adrese) su promenjive.
IP adrese identifikuju mrežu, podmrežu i host računar.

Router (Ruter)
Je višeportni uređaj mrežnog sloja OSI modela lija je osnovna funkcija rutiranje paketa po mreži. Ruter posmatra mrežu u celini i na osnovu toga donosi odluke o najboljoj putanji za slanje paketa. Izbor putanje svodi se na izbor sledećeg skoka u mreži.

Impuls telekomunikacije

Napomena: 
Naredni opisi na ovoj internet strani su namenjeni edukaciji svih zainteresovanih i informativnog su karaktera.
Opisi su intelektualno vlasništvo Preduzeća Impuls telekomunikacije d.o.o. i zabranjena je upotreba i kopiranje istih u komercijalne svrhe.

Impuls telekomunikacije